Konsultointi

Konsultointi liiketoimintamallin kehittämisessä

Coromaticin tarjoama liiketoimintamallin kehitystyö eli konsultointi on linjassa yrityksesi tavoitteiden kanssa ja auttaa yritysjohtoa arvioimaan näitä panostuksia tasavertaisesti muihin investointipyyntöihin.

Business Impact Analysis (BIA)

Priorisoi toimitilasi liiketoiminnan kriittisyyden näkökulmasta suorittamalla Business Impact Analyysis (BIA) eli analysoi toimitilan liiketoimintaan vaikuttavat tekijät. Mikä olisi palveluhäiriön vaikutus liiketoimintaan ja mitä pitäisi tehdä, jotta häiriöt voidaan välttää jatkossa? Raportti selventää mitkä ovat kuumat pisteet ja antaa selkeät suositukset siitä, miten priorisoida jatkossa.
Tarkka Business Impact Analysis tukee strategista päätöksentekoa ja priorisointia.


Kriittisten järjestelmien konsultointi palvelu

Benchmarking konsultointi

Palvelu perustuu ainutlaatuiseen benchmark-tietokantaan ja markkinoiden johtavaan tutkimustietoon, jonka avulla asiakkaamme pystyvät tarkastelemaan omaa toimintaansa. Vertailuja voidaan tehdä yli 500 organisaation tietoihin, joiden pääkonttorit sijaitsevat yli 10 eri maassa. Vertailuanalyysi voidaan tehdä toimialan, maan, yrityksen koon jne. mukaan.

Paikan valinta

Kriittisen järjestelmätilan investoinneilla on suuri vaikutus liiketoiminnan sietokykyyn. Sillä voi myös olla suuri vaikutus ulkopuolisiin sidosryhmiin. Coromatic suorittaa maailmanlaajuiset toimitilavalinnat yhdessä asiakkaan kanssa ja samalla suojelee tarvittaessa asiakkaan tiedot luottamuksellisesti.

Tekninen tarkastus

Tekninen auditointi perustuu parhaisiin käytäntöihin, joilla tunnistetaan mahdolliset riskit fyysisessä ympäristössä ja palvelutoiminnassa. Tarkastuskertomus sisältää suosituksia tasolla tilan sietokyvyn, jolla on merkitystä ja mahdollisia tapoja päästä tähän.

Service Level Agreements (SLA)

Varmista suorituskyvyn ja kulujen hallinta hallinnassa suorituskykyä ja kuluja perustamalla mitattavissa oleva SLA: n kriittisiin Toimitilaliiketoiminnassa. Ylläpidä toiminnan palvelutasoa toistuvien SLA arviointien avulla, jotka Coromatic suorittaa säännöllisesti.

Ulkoistaminen

Kun muutetaan kriittisiä järjestelmäratkaisuja ja palveluja, on ensin suoritettava nykyisen ja uuden järjestelmän välinen siirto. Kyseessä voi olla ulkoistus, kotiutus tai uuden palvelutarjoajan valinta.. Coromatic suunnittelee, toteuttaa ja varmistaa siirtymisen laadun kattamalla seuraavat osa-alueet: tiimin toiminnan, varat ja resurssit, roolit ja vastuut, asiakasprosessien integroinnin ja dokumentoinnin.

Suorityskyvyn parantaminen

Kriittisen järjestelmäympäristön suorituskyvyn parantaminen asettaa erityisen haasteen organisaatiolle.. Jotta yhteisiin ylemmän johdon tavoitteisiin päästään, on useiden sidosryhmien intressit yhdenmukaistettava, mutta silti hallita niiden erillinen toiminta. Nämä sidosryhmät ovat tyypillisesti tietotekniikka, kiinteistö ja taloushallinto. Coromatic suunnittelee, toteuttaa ja takaa suorituskyvyn laadun parantamisen todentamalla pitkän ja lyhyen hyödyt sekä samaan aikaan priorisoimalla kustannushyödyt. Tämä tapahtuu poistamalla erot nykytilanteen ja tarpeiden välillä.

Kustannusten vähentäminen

Kriittisen järjestelmäympäristön kustannussäästöjen tehokas suorittaminen on myös haaste yritykselle. Samoin kuin suorituskyvyn parantamisessa, myös kustannussäätöissä sidosryhmien intressit on yhdenmukaistettava ja erilainen toiminta hyväksyttävä. Sidosryhminä ovat usein tietotekniikka kiinteistö ja taloushallinto.
Coromatic suunnittelee, toteuttaa ja takaa suorituskyvyn laadun parantamisen todentamalla pitkän ja lyhyen hyödyt sekä samaan aikaan priorisoimalla kustannushyödyt. Aiheita ovat koko elinkaaren hallinta, prosessit ja omaisuus kuten laitekanta, esim. miten käsitellään tehottomat tai elinkaarensa lopussa olevat laitteet. Tämä palvelu voi myös pitää sisällään kustannuksen muuttamisen CAPEXista OPEXiin.

Keskeiset suoritusmittarit (Key Performance Indicators / KPI)
Oikeiden suoritusmittareiden valvonta ja toteutus niiden perusteella on tehokas tapa saada oma liiketoiminta hallintaan. Ylläpidä suorituskykyä Coromaticin tekemien toistuvien suoritusmittausten avulla.

Toipumissuunnitelma eli Disaster Recovery Training (DART)

Toipumissuunnitelma perustuu katastrofin vaikutukseen yrityksessä, joten kaikilla kriittisillä toiminnoilla tulee olla asianmukainen kriisivalmius. Disaster Recovery (DR) ei sisällä ainoastaan toiminnan jatkuvuuden suunnittelua (BCP) ja Business Recovery suunnittelua (BRP). Se sisältää myös koulutuksen valmiuden varmistamiseksi.
DARTin tarkoituksena on ylläpitää joustavuutta organisaation toistuvalla kouluttamisella. Ilman koulutusta suunnitelmia ei ole todistettu ja toistuvat koulutukset turvaavat kriittiset toiminnot katastrofin hetkellä.

Compliance Services

Compliance services pyrkii varmistamaan, että liiketoiminta noudattaa alan sääntelyä, valtion lainsäädäntöä sekä sisäisiä käytäntöjä tai ohjeita. Coromaticin suorittama arviointi antaa johdolle kolmannen osapuolen näkemyksen eri määräysten noudattamisesta sovitussa sääntelykehyksessä. Raportti sisältää suosituksia parannuskohteisiin ja se tukee johdon päätöksentekoa.

Liiketoiminnan jatkuvuus –palvelut

Perustuen liiketoimintavaikutuksiin kaikki kriittiset kiinteistön toiminnot tulee olla asianmukaisessa valmiustilassa ja organisaatiolla kyky ratkaista tai ehkäistä vaaratilanteiden leviäminen. Disaster Recovery (DR) eli toipumissuunnitelma alkaa Business Continuity Planin (BCP) eli liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmasta sekä Business Recovery Planista eli liiketoiminnan palautumissuunnitelmasta (BRP). Se sisältää myös valmiuskoulutuksen. Suunnitelmat tulisi olla mukautettu ja paranneltu muuttuneisiin olosuhteisiin, mutta myös virallisesti tarkastettu säännöllisin väliajoin.

Site Portfolio Management

Kohteen hallinta kriittisten laitteiden osalta edellyttää kykyä ottaa 360 asteen näkökulma sellaisiin aiheisiin kuin priorisointi liiketoiminnan kriittisyyden kannalta katsottuna, investoinnit ja omaisuus, energiatehokkuus ja toimintojen taloudellinen ja tekninen suoritus- ja sietokyky.
Kohteesta vastaava varmistaa, että portfoliossa on tasapainoinen sekoitus mittareita, jotka palvelevat johdon eri sidosryhmien yhteisiä tavoitteita. toteuttaa yhteinen C-tason tavoitteet sovittamalla tavoitteet useiden hallinnan sidosryhmiä. Nämä ovat tyypillisesti IT-, kiinteistö- ja talousosasto.


Ota yhteyttä

Suostumus